Ausschüsse

Tech­ni­scher Aus­schuss
SPD
Harald Höf­ler
Rudolf Epp
CDU
Alex­an­der Son­ner
Ralf Bür­gelin
FW Hei­ters­heim e.V.
Ange­li­ka Rupp
GRÜNE
Dr. Tho­mas Baum­gärt­ner
ZfH
Bern­hard Walz
Finanz­aus­schuss
SPD
Fritz Lampp
Tobi­as Dolez­ik
CDU
Ursu­la Schle­gel
FW Hei­ters­heim e.V.
Peter Brend­le
Dr. Dierk Bre­de­mey­er
GRÜNE
Dr. Tho­mas Baum­gärt­ner
ZfH
Ernst Fünf­geld
Sozi­al­aus­schuss
SPD
Tobi­as Dolez­ik
CDU
Ursu­la Schle­gel
Mar­tin Scha­ber
FW Hei­ters­heim e.V.
Peter Kal­ten­bach
GRÜNE
Zeynep King
ZfH
Ernst Fünf­geld
Gemein­sa­mer Aus­schuss der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Hei­ters­heim mit Ballrechten-Dottingen und Eschbach
SPD
Bern­hard Mohr
CDU
Dirk Sutt­ner
FW Hei­ters­heim e.V.
Peter Kal­ten­bach
GRÜNE
Zeynep King
Auf­sichts­rat der Hei­ters­hei­mer Sozi­al­bau­ten GmbH
SPD
Harald Höf­ler
Rudolf Epp
Bernd Mohr
CDU
Dirk Sutt­ner
Ralf Bür­gelin
FW Hei­ters­heim e.V.
Dr. Dierk Bre­de­mey­er
GRÜNE
Rapha­el Pozs­gai
ZfH
Bern­hard Walz